Bài viết

Văn phòng Huyện ủy

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

+ Nguyễn Đức Lĩnh, Chánh Văn phòng 

+ Nguyễn Thị Thúy Vân, Phó Chánh văn phòng 

+ Vũ Văn Tuấn, Phó Chánh văn phòng

 

Additional information