Bài viết

Huyện Krông Búk tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 13/01/2015, UBND huyện Krông Búk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015, dự toán thu, chi ngân sách và phát động thi đua năm 2015.

Hội nghị do ông Vũ Văn Mỹ-Chủ tịch UBND huyện chủ trì; tham dự Hội nghị có Đại diện TT.Huyện ủy, TT. HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các nội dung như: Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2014; mục tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2015; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2015 cho các đơn vị và UBND các xã; Quyết định giao dự toán, thu chi ngân sách năm 2015; Báo cáo dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015; văn bản điều hành ngân sách nhà nước 2015 và phát động thi đua năm 2015.

Theo báo cáo tại Hội nghị năm 2014 huyện nhà triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của suy giảm kinh tế thế giới; tình hình khí hậu thời tiết diễn biến thất thường đã tác động lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của huyện. Chính vì vậy, một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra; tình trạng lấn chiếm đất rừng, lấn chiếm đất quy hoạch để xây dựng công trình và trồng hoa màu vẫn còn xảy ra ở một số xã; công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng Khu Trung tâm huyện và Dự án nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; tình hình an ninh, chính trị vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp… 

Song, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự nổ lực của các phòng, ban, đơn vị và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm 2014 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: có 15/23 chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết HĐND huyện giao đạt và vượt kế hoạch; cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại được duy trì và có bước phát triển. Hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao và thực hiện các chính sách an sinh xã hội tiếp tục đạt được kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường.  

 Phát biểu kết luận Hội nghị ông Vũ Văn Mỹ- Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Bước vào năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ, lần thứ XIV, Đại Hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 05 năm 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, trong tình hình bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất lợi, ảnh hưởng đến sự ổn định và tăng trưởng kinh tế toàn cầu; nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Krông Búk sẽ phải tiếp tục vượt qua. Tất cả những yếu tố bất lợi trên, đòi hỏi các cấp các ngành và toàn hệ thống chính trị của huyện phải đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và có những giải pháp hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và các chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện giao trong năm 2015.

 

Ông Vũ Văn Mỹ - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chi đạo Hội nghị

Trên cơ sở chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về giao nhiệm vụ năm 2015, chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Tích cực triển khai công tác thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý và khai thác hiệu quả nguồn thu, tập trung công tác thu hồi nợ thuế, kiên quyết, xử lý nghiêm các trường hợp có biểu hiện trốn thuế, chiếm dụng thuế của Nhà nước. Phấn đấu thu trong Quý I đạt 40% kế hoạch.

Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng đa dạng hóa, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, phát triển thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả gắn với thị trường và phát triển bền vững. Phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt, 10.550 tấn; Sản lượng cà phê đạt 44.000 tấn.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ đất lâm nghiệp. Tiếp tục triển khai phương án trồng lại rừng trên các diện tích đã bị chặt phá, lấn, chiếm và trên các đồi núi trọc. Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 10,5%.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn; tiến hành đo đạc, trích lục bản đồ giải thửa các khu vực chưa được đo đạc; phấn đấu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 1.400 ha diện tích đất cần cấp.Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, trong đó chú trọng công tác bảo vệ nguồn nước, xử lý rác thải, chất thải.

Tiếp tục thực hiện đổi mới, tạo chuyển biến căn bản trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các biện pháp để giảm thiểu tình trạng bỏ học trong một số bộ phận học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiên cố hóa trường, lớp học; Phấn đấu duy trì, giữ vững đạt chuẩn phổ cập THCS 07 xã; xây dựng và đề nghị công nhận trường chuẩn quốc gia 01 trường.

Nâng cao chất lượng và cải thiện các dịch vụ y tế; tuyên truyền và giám sát tình hình dịch bệnh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm. Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 17,2%; duy trì 7/7 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

Tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ của huyện. Đặc biệt tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa trong các dịp Lễ, Tết. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”. Phấn đấu năm 2015 số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá: 10.700 hộ; số thôn, buôn đạt danh hiệu thôn, buôn văn hoá 65  thôn, buôn

Triển khai và tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc giúp đỡ các đối tượng chính sách có công; tăng cường vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Tăng cường công tác rà soát các đối tượng bảo trợ xã hội, tổng hợp các nhu cầu cần hỗ trợ, nhằm đảm bảo cho các đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp tại cộng đồng. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm trên 2%.

Xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch đảm bảo an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong các dịp lễ và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân một cách vững chắc; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh tại các xã trọng điểm.

Tập trung củng cố và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện theo hướng nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng và độ tin cậy; củng cố kiện toàn lực lượng dự bị động viên toàn huyện. Đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân của tỉnh giao đạt 100%, xây dựng các xã vững mạnh toàn diện về quốc phòng - an ninh. Tổ chức Diễn tập cơ chế NQ28/BCT cho 02 xã.

Tiếp tục triển khai chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm trên tất cả các lĩnh vực. Phấn đấu tỷ lệ điều tra làm rõ số vụ hình sự trên 85%. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, kiên quyết đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

 

Tin/ảnh Hồng Lĩnh

Additional information

medyum php shell, shell indir Buy Rick Simpson Oil Kenevir Yağı Kenevir Yağı instagram takipçi paketleri twitter takipçi paketleri High Weed Med Shop Buy Weed Online Rolex Saat acilkredilazim.net para ve yatirim yenikadinmodasi paykwik banko kuponlar Marmaris Escort jokerbet giriş beylikdüzü escort bayan Replika Saat otomobil arıza isiklari karahayıt escort avcılar escort bonus veren siteler bedava bahis bedava bahis siteleri deneme bonusu veren siteler Türkçe altyazılı porno Porno izle hd porno Türkçe altyazılı porno medyum medyum medyum gideni geri getirme büyüsü İzmir Medyum sex hikayeleri medyumlar medyum medyum jigolo ilanları saglikpasaji istanbul medyum instagram beğeni satın al medyum istanbul medyum Aşk Büyüsü kseries almanya medyum süryani büyüsü medyum yabancı dizi yemektarifleriz.com Medyum İzmir Medyum Trbet elektronik sigara köpek sahiplendirme empire market Buy Rick Simpson Oil bağlama büyüsü medyum acuvue oasys Buy Rick Simpson Oil türkçe casino siteleri sultanbet ankara escort ankara escort eryaman escort sincan escort sıhhiye escort kızılay escort Buy Gaswoods Pre-Rolls Online mamak escort keçiören escort demetevler escort etlik escort dikmen escort betper lidyabetuyelik.info lidyabetbahis.com Replika Saat çankaya escort Buy Rick Simpson Oil ikinci el kitap alanlar gümüş alanlar istanbul escort istanbul escort maltepe escort kurtköy escort ümraniye escort ataköy escort etiler escort mecidiyeköy escort şişli escort pendik escort izmir escort retrobet retrobet adres bağlama büyüsü jigolo jigolo başvuru altyazılı porno ayla selboga Darkko Deathko forum ikinci el kitap alanlar Adıyaman tütünü myko Papaz Büyüsü tall girl porn free gay porn sites free old young lesbian porn tuzla escort romabet romabet giriş romabet giriş

porn videos free porn videos hd sex movies porntube free sex movies free porntube sex movies jojobet